Výběr pozemku

Vybrat vhodný pozemek, respektive stavební parcelu nebude až tak jednoduchý úkol. 

Co bude ovlivňovat výběr:

- cena za 1 m2

- dostupnost inženýrských sítí

- tvar a velikost pozemku

- orientace pozemku ke světovým stranám

- svažitost terénu

- geologické podloží

- přístup k pozemku

- okolí

- sousedi

- věcná břemena

- územní plán

- ochranné pásmo

 

Cena

Cena pozemku je ovlivňována vybranou lokalitou (město, vesnice), zasíťováním pozemku (voda, kanalizace, plyn, elektřina) a dostupností inženýrských sítí. Náklady na případné přípojky mohou výslednou cenu za pozemek hodně prodražit. Pokud není možnost připojení k vodovodu či kanalizaci, je třeba počítat i s dalším prodražením.

 

Dostupnost inženýrských sítí

Tedy možnost realizace napojení k elektrické síti, vodovodu či kanalizaci. Pokud  není možnost napojení na vodovod, bude nutné zjistit, zda je na pozemku dostatek pitné vody pro případný vrt studny. Další problém nastává, jestliže není možnost napojení na kanalizaci. Vybudování jímky a její následné vyvážení bude stát nemalé částky. Vybudováním čističky se nám sníží budoucí výdaje za časté vyvážení, ale nastává jíné úskalí, a to kam budeme vypouštět předčištěnou vodu z čističky. 

 

Tvar a velikost pozemku

Pro plánovaný RD je důležitý tvar a velikost pozemku. Určitě je dobré myslet na případné umístění garáže, bazénu a letního sezení. Pozemek u komunikace volte takový, který má severní část přilehlou ke komunikaci. U svažitého pozemku je vhodné mít sklon svahu směrem k jihu.

 

Orientace pozemku ke světovým stranám

V souvislosti s případným získáním energie ze slunečního záření pro ušetření provozních nákladů. Východní, západní a především jižní strana našeho plánovaného RD by měla být bez zastínění. Pozemek u komunikace volte takový, který má severní část přilehlou ke komunikaci. U svažitého pozemku je vhodné mít sklon svahu směrem k jihu.

 

Svažitost terénu

Svažitost terénu může prodražit náklady na plánovaný RD. Případné úpravy terénu, tedy zemní práce, nejsou zrovna levnou záležitostí. Stavba na rovném nebo mírně svažitém (do 10 %) terénu bez podsklepení vyjde nejlevněji.

 

Geologické podloží

Pěkný a upravený pozemek nemusí být ideálním místem pro stavbu RD. Je také podstatné, co se skrývá pod povrchem pozemku. Neznalost geologických podmínek, tedy například malá únosnost podložních vrstev či vysoká hladina spodní vody nebo radonu, může výrazně prodražit základy RD.

 

Přístup k pozemku

Důležitým a často opomíjeným faktem je, jak se na náš pozemek dostaneme. Je příjezdová cesta obecní anebo je to něčí soukromý pozemek a hrozí riziko, že v budoucnu budeme muset na náš pozemek létat? Bude možné dopravit na náš pozemek těžkou techniku, mix s betonem či kamión s materiálem? Dostaneme se v zimě autem do garáže?

 

Okolí

Jestliže hledáme vhodnou parcelu, musíme myslet i na to, kde nakoupíme, kam budou chodit děti do školy, na dostupnost služeb, kulturu a sport. Dnes máme všichni auto, ale co naše děti anebo my sami po nějaké bujaré večerní oslavě? Vhodným řešením bude MHD. Posoudit musíte také, jaký je v okolí hluk, prašnost, zábavní centra, průmyslové zóny, sousedi, smetiště, případně povodně v blízkosti toků, eroze svahů, prostor pro soukromí apod.

 

Sousedi

Před výběrem pozemku by bylo vhodné se seznámit s našimi budoucími sousedy a obeznámit je s naším stavebním záměrem. Během stavebního řízení jsou právě oni bezprostředními účastníky řízení. Nepříjemní sousedé vám mohou nejen znepříjemnit život, ale také zhatit celý stavební záměr. Samozřejmě jejich námitky musí být oprávněné. To posoudí stavební úřad. V případě neodůvodněných připomínek je stavba vždy povolena. Vyřízení odvolání může neúměrně protáhnout stavební řízení až o půl roku, třeba i s nezaručeným výsledkem. Proto je vhodné se se sousedy domluvit předem a jejich souhlas si nechat písemně potvrdit.

 

Věcná břemena

Není na škodu nechat si udělat aktuální výpis LV (list vlastnictví) na katastrálním úřadě. Z výpisu se dozvíte, zda na pozemku nejsou věcná břemena nebo zástavní práva. V každém případě je vhodné, aby bylo ve smlouvě vždy uvedeno, že na kupované nemovitosti neváznou žádná věcná břemena ani jiná práva třetích osob kromě těch, která jsou specifikovaná ve smlouvě.

 

Územní plán

V neposlední řadě si dojděte na místní stavební úřad a nahlédněte do územního plánu. Pozemek by totiž mohl ležet na území, kde je stavební uzávěra. Pak vám samozřejmě bude k ničemu. Zkontrolujte si i mapu záplavového území. Jednak je hloupost kupovat pozemek, kterému hrozí zaplavení, a jednak by vám stavbu na něm stejně nikdo nepojistil. Dále se podívejte, zda je pozemek určen v územním plánu pro zástavbu rodinnými domy. Na úřadě si můžete zároveň zjistit, jaké úmysly má obec se sousedními parcelami. Dále zda v dané lokalitě nejsou nařízené regulativy k pozemku - podmínky umístění stavby, počet podlaží, výška stavby, poměr zastavěné plochy k ploše zeleně, tvar střechy, typ plotu, funkce, architektonické ztvárnění apod.

 

Ochranné pásmo

Ani z LV (list vlastnictví) nezjistíte, zda kupovaný pozemek náhodou neleží v ochranném pásmu. Ochranná pásma mohou být různého typu (kolem železnice, silnice, elektrického vedení, ...) a mohou pro vlastníka představovat různá omezení. Nejpřesnější informace získáte přímo u provozovatele těchto zařízení.

 

Suma sumárum + a -